Орос улсын Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль, ОХУ

Орос улсын Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль, ОХУ

https://www.rsuh.ru/

https://www.rsuh.ru/en/

Холбоо барих имэйл хаяг

zabotkina@rggu.ru

Цахим хүмүүнлэгийн ухаантай холбогдогдох тэнхим, төвүүд:

 

Боловсролын шинэ технологийн олон улсын хүрээлэн

Интеграцлал болон цахим хүмүүнлэгийн ухааны төв

Түүхийн факультет

Урлагийн түүхийн факультет

Интеграцлал болон орчуулгын тэнхим

Олон улсын харилцааны факультет

Нийгэм-соёлын сорилтуудад нийцэх танин мэдэхүйн механизм, дүн шинжилгээнд суурилсан стратеги: “Аюул заналын бүтэц” олон талт нөөц материал. Орос хэлийн гадаад орнуудад заан сурталчлах. ”Араб оюутнуудад зориулсан орос хэл” болон ”Армени  оюутнуудад зориулсан орос хэл”  утасны  аппликэйшн.

Холбогдох сургалтын хөтөлбөрүүд:

“Цахим эриний музей” магистрын хөтөлбөр

“Архивын цахим боловсруулалтын онол, практик” магистрын хөтөлбөр

“Түүх ба шинэ технологи (Орос-Франц)” Парисын The Ecole nationale des chartes -тай хамтарсан хос зэргийн магистрын хөтөлбөр 

 

“Кино орчуулах цахим арга барил” курс хичээл (subtitles)

“Цахим орчуулга засварлах” курс хичээл

“Орчуулагчийн цахим нөөц материал” курс хичээл

 

Боловсролын Лийг

 

Боловсролын Лийг нь 20-р зууны сурган заах арга зүйд гарсан үйл явцын эх сурвалжийг үзэл баримтлалаа болгосон сурган заах арга зүйн нийгмийн хөдөлгөөн юм.

 

Боловсролын Лийг нь дэлхий дахины боловсролын системийн амжилтыг гүн гүнзгий судлах, шинэ санаа хуримтлуулах, орчин цагийн боловсролын байгууллагыг сайжруулах шинэлэг төсөл бэлтгэх замаар боловсролын хувийн хэвшлийн санаачлагыг дэмждэг.

Төслийн баг