Үр дүн

ARTEST төсөл нь дараах үр дүнд хүрэх саналыг дэвшүүлж байна:

  1. Онлайн арга зүйн гарын авлага
  2. Европын холбооны болон онлайн гарын авлагын сургалтад суурилсан тухайн улс оронд хийгдэх семинарын сургалтын материал
  3. Олон улсын солилцооны боломжийг бүрдүүлсэн мэргэжлийн салбар дундын магистрын хөтөлбөр
  4. Музей, галерей болон бусад соёлын байгууллагатай хийсэн хамтын ажиллагаа, дадлагын ажил болон хүний нөөц солилцооны талаарх гэрээ 
  5. Олон улсын цахим лаборатори
  6. Магистрын хөтөлбөрийн хүрээний оюутан солилцооны курс хичээл
  7. Судалгааны бүтээлүүд болон сурталчилгааны өгүүлэл, нийтлэл